No Haters Allowed...

Written By Zakia Blain - August 29 2014

Comments

Gleiciano
April 04 2015

23 Feb 09, 00:10 Kom: Now you are a changed preson အ ဒ က ဓရ ရ တ လ 23 Feb 09, 00:10 Kom: န န တ ခ င စ သ တယ ဖ စင ခ င ပ တယ 23 Feb 09, 00:11pauk: အင ..ဒ ပ စ လ အထပ ထပ အခ ခ ဖတ ရမယ န တ ပ တယ ..(လမ လ ရင လမ ပ က နသ ) မမKOM ပ က ယ ၀ရ ရ မသ တ တ မ တ လ က ရ ပ က ဧရ က sketch ဆ ခ င လ က တ ပ က ရ စ င မ ပ ပ ဘ ပ စ လ တင မယ လ ပ တ က ပ စ က သတ ရတ တ အမ န သ ရ စ န ခ မ တ က တ အခ န န အမ ရင ဆ င နရပ တယ ခ သင ရ တ တ အသက တ က လ တ ပ င လ မ တ က သတ ထ မ လက ခ မ သက သက န တ မလ လ က သ ဘ ပ န tg ရ အန သ ဆ ရ မသ တ န ည တန ရ က စရမယ တ တ လ မတ ရ မသ တ န လ က တ ပ လ က ဇ 23 Feb 09, 20:15sin dan lar: ဒ တစ ခ စ ပ ပ တက မဖတ ရဘ ၇ န … 23 Feb 09, 20:15sin dan lar: ပ လ က အရမ က က တယ လ တ အက န လ ယ စင စင လ (စ ရ ပ ဒ ဇ င က ဧရ ဆ အပ လ က တ လ…)

Leave a comment